Τα Φυτώρια Καζάκου, σήμερα, είναι χωρισμένα σε δύο τομείς:

 

1. Στην παραγωγή, πολλαπλασιασμό και εμπορία φυτών :

 

2. Στην εμπορία γεωργικών εφοδίων και ειδών κήπου, όπου περιλαμβάνονται :